Newsflash

ครูและบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 13:34 น.

ชื่อ  -   สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิสามัญ

วุฒิครู

รับราชการ

วัน เดือน ปี

ปฏิบัติงานโรงเรียนนี้

วัน เดือน ปี

1. นายอับดุลมายิด         ลาเต๊ะ

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการ

ม.6

คม.

3 ธันวาคม 2540

1  เมษายน 2555

2. นางพวงศรี            เพชรชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.ศ.3

คบ.

16 พฤศจิกายน 2519

1 เมษายน 2523

3. นางสนทิศา           ทองธรรมชาติ

ครูชำนาญการ

ม.ศ.5

คบ.

3 พฤษภาคม 2536

3 พฤษภาคม 2536

4. นางสาวจรัสศรี     นิลเขียว

ครูชำนาญการ

ม.ศ.5

คม.

24 มีนาคม 2540

1 พฤษภาคม 2544

5. นางจารุดี              วาหะ

ครูชำนาญการ

ม.ศ.3

ป.ปศ.ต้น

16 กุมภาพันธ์ 2524

1 พฤษภาคม 2552

6. นางธมลวรรณ     ไวยากรณ์

ครู

ม.6

คบ.

14 กรกฎาคม 2548

16 ตุลาคม 2536

7. นายอภิรักษ์           แสงอรพินท์

ครู

ม.6

คบ.

3 ตุลาคม 2548

11 สิงหาคม 2551

8. นายอิสเรศ          บูหา

ครู

ม.6

ศษ.บ.

1 ธันวาคม 2548

1 ธันวาคม 2548

9. นางสะแอเหราะ  นิยมเดชา

ครู

ม.6

วทบ.

1 ธันวาคม 2548

1 ธันวาคม 2548

10. นางวาสนา           พันธ์เจริญ

ครู

ม.6

คบ.

1 มีนาคม 2552

23 ตุลาคม 2537

11. นายคุณาวัฒ         ปิ่นสงคราม

ครู

ปวส.

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

15 มีนาคม 2552

15 มีนาคม 2552

12.นางสาวนาสีบ๊ะ    ฮะยีบูสู

ครู

ม.6

คบ.

2 มีนาคม 2552

2 มีนาคม 2548

13. นางรอซียะ    หมัดอาด้ำ

ครู

ม.6

คบ.

1 พฤษภาคม 2552

15 ตุลาคม 2547

14. นางวารุณี             อาแว

ครูผู้ช่วย

ม.6

คบ.

1 ธันวาคม 2553

1 ธันวาคม 2553

15. นางฮันนาน          แวบือซา

ครูผู้ช่วย

ม.6

คบ.

1 ธันวาคม 2553

1 ธันวาคม 2553

16. นายธีรศักดิ์        อินตัน ครู ม.6 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 กรกฎาคม 2551 10 มกราคม 2556

17. นางแวซาปีนะ      เจ๊ะอุบง

ผู้่ช่วยครู

ม.ศ.5

คบ.

17 พฤษภาคม 2525

17 พฤษภาคม 2525

18. นางฮายาตี        สาและ ผู้ช่วยครู ม.6 คบ. 1 มีนาคม 2555 1 มีนาคม 2555
19. นางสาวอาอีเสาะ   ยานยา ครูจ้างสอนตามโครงการ ม.6 คบ. 27 เมษายน 2555 27 เมษายน 2555

20. นางมารีนะห์        โสเพดา

ครูโภชนาการ

ม.6

คบ.

1 กุมภาพันธ์ 2549

1 กุมภาพันธ์ 2549

21. นายสุวรรณ          บัวชุม

ภารโรง

ม.ศ.5

คบ.

1 ธันวาคม 2530

1 ธันวาคม 2530

22. นางนุกิจ               แทนบุญ

ภารโรง

ม.ศ.3

ปวส.

1  พฤศจิกายน 2537

1  พฤศจิกายน 2537

23. นางสาวเสาวรส   สมบูรณ์มี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ม.6 บธ.บ. 31 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555

24. นางรัชนี               แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่พื้นที่สีเขียว

ป.6

-

1 พฤษภาคม 2540

1 พฤษภาคม 2540

25. นายครรชิต         บอมอ

เจ้าหน้าที่พื้นที่สีเขียว

ม.6

_

1 ตุลาคม 2554

1 ตุลาคม 2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 12:42 น.